Garantiitingimused

Toodete üldised säilitus-, paigaldus ja hooldusnõuded

Toote ja pakendi paigalduseelne säilitamine

Ostja on kohustatud hoidma Toodet pärast kättesaamist viisil, mis tagab Toote ja selle pakendi vigastamata säilimise. Toodet ja pakendit tuleb hoida kuivas, hästi ventileeritud kohas, vältides toote otsest kokkupuudet maapinnaga ning tagada kaitse ilmastikuolude eest (sh otsene päikesevalgus ja niiskus), samuti vältida Toote hoidmist kuumaks köetud ruumis.

Dokumentide ja andmete säilitamine

Ostja on kohustatud alles hoidma kõik Tootega kaasa saadud dokumendid (sh arve, saateleht, CMR, montaaži-, paigaldus- ja hooldusjuhend).

Tootespetsiifilised paigaldus-, kasutus- ja hooldusnõuded.

Lisaks käesolevas peatükis sätestatule on Ostja kohustatud Toote säilitamisel, kasutamisel ja hooldamisel järgima Tootega kaasas olevast dokumentatsioonist ja juhenditest tulenevaid nõudeid.

Garantii tingimused

Garantii andja

Toodetele annab garantii Palmako AS, aadress Näituse 25, Tartu 50409, telefon +372 744 6538, faks +372 744 6534, e-mail myyk@imprest.ee

Garantii kestus

Kui Toote müümisel või käesolevates Tingimustes ei ole viidatud teisiti, siis annab Müüja Toodetele garantii kaks aastat, välja arvatud tooted millel on sätestatud teisiti. Toodete immutamisega seotud garantiitingimused on kirjeldatud dokumendis Imprest AS Immutuse garantii.

Garantiitähtaeg algab Toote Ostjale üleandmisest. Eeldatakse, et Toote üleandmise kuupäev kattub Ostjale Toote eest esitatud arve kuupäevaga. Toote parandamine või asendamine garantiitähtajal ei too kaasa garantiitähtaja pikenemist ega uue kestusega garantii andmist. Toote garantiitähtaja jooksul asendatud või parandatud osade garantii lõpeb koos Toote kui terviku garantiitähtaja möödumisega.

Toote suhtes kehtiv garantii ei hõlma toodete paigaldust ja sellega seotud kulusid.

Garantii kehtimise tingimused 

 Garantii kehtib üksnes tingimustel, et:

  • Toode on ostetud Müüjalt, Müüja ametlikult edasimüüjalt või tema ametlike müügikanalite    kaudu;
  • Ostja on garantiijuhtumi ilmnemise hetkeks tasunud kõik Toote eest esitatud arved;
  • Toodet on säilitatud, paigaldatud, kasutatud ja hooldatud nõuetekohaselt (vt ptk 2);
  • Toodet pole muudetud ilma tootjapoolse nõusolekuta.

Garantiijuhtum

Garantiijuhtumiks loetakse Toote konstruktsioonivigu, puuduvaid detaile, materjali mittevastavust kvaliteedinõuetele ning muid Tootel esinevaid puuduseid, mis tooksid kaasa Toote lepingutingimustele mittevastavuse ning mille lugemine garantiijuhtumiks ei ole käesolevate Tingimustega välistatud.

Garantiijuhtumiks ei ole: 

  • puidu kui loodusliku materjali loomulikust käitumisest ja iseärasustest tulenev paisumine, kahanemine ning lihtlõhed;
  • puidu toonierinevused ning päikese käes hoiustamisest tingitud materjali pleekimine;
  • Tootel ilmnenud puudused, mis on tingitud:

- ebakompetentsest või valest montaažist; - paigaldusjuhendi mitte järgmisest; - Ostja-poolsest Toote, selle detailide või materjalide väärast käsitlemisest või  kasutamisest, Toote säilitamise ja hooldamise nõuete rikkumisest;     - Tootele või selle osadele ilma Müüja eelneva nõusolekuta tehtud muudatustest; - Toote piisavast kinnitamata jätmisest; - inimeste, loomade või loodusjõudude poolt, nagu seitsmepalline või suurem    tuulekiirus Beauforti skaalal, loodusõnnetused või muud hävitava välismõjuga    sündmused (nt pikselöök, äike- või keeristorm).

Ostja kaotab õiguse kasutada garantiist tulenevaid õigusi, kui ta: 

  • ei ole Toote kogust, komplektsust ja kvaliteeti selle kättesaamisel nõuetekohaselt kontrollinud, kui Tootel esinev puudus oleks olnud mõistliku kontrolli käigus avastatav. Ostja on kohustatud Toodete kogust, komplektsust ja kvaliteeti kontrollima esimesel võimalusel pärast Toote kättesaamist, ent tingimata enne paigaldusega alustamist;
  • ei ole Müüjat Tootel esinevast puudusest õigeaegselt teavitanud. Kõikidest probleemidest    Toote koguse, komplektsuse või kvaliteedi osas on Ostja kohustatud Müüjat teavitama    viivitamatult, ent hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Osja on    probleemi avastanud või peaks olema selle avastanud;
  • on esitanud Müüjale Toote või garantiijuhtumiga seonduvalt valeandmeid.

Garantiist tulenevad õigused ja nende kasutamine

Garantii annab Ostjale õiguse nõuda garantiitähtaja jooksul Tootel ilmnenud puuduse kõrvaldamist vastavalt Tingimuste punktis 4.4    kirjeldatule. Garantii ei anna Ostjale muid õigusi, muuhulgas õigust nõuda mis tahes Ostjale    tekkinud kahju või kulude hüvitamist. Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Ostjal    esitada Müüjale Tingimuste punkti 4.1 nõuetele vastav reklamatsioon. Võimalikud garantiist    tulenevate õiguste olemasolu ja kasutamisega seonduvad eriarvamused lahendatakse vastavalt  punktis 4.2 sätestatule.

Müüja poolt antav garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õigusi, sh õiguskaitsevahendeid.

Miski käesolevates Tingimustes ei piira tarbijale müügilepingu puhul tarbijast Ostjale seadusest tulenevaid õigusi, millest ei ole lubatud poolte kokkuleppel kõrvale kalduda.

Käesolevatele tingimustele ning Müüja poolt Toodetele antavale garantiile kohaldub Eesti õigus. Kõikide garantiiga seonduvate vaidluste lahendamiseks on kohtualluvus Eesti kohtutel, kusjuures pädev esimese astme kohus on Tartu Maakohus (Tartu kohtumaja).