Reklamatsioonide lahendamise kord

Kaebuste lahendamine

Kõik Toodetega seonduvad kaebused tuleb esitada Müüjale kirjalikult, täites Impresti Reklamatsiooni vormi. Allkirjastatud reklamatsioon tuleb edastada posti, faksi või e-maili teel. Impresti Reklamatsiooni vormil on kohustuslik täita järgmised andmed:

  1. Klient, kontaktisik, kontaktandmed
  2. Arve number
  3. Reklamatsiooni esitamise kuupäev
  4. Reklamatsiooni esitamise alus ja/või põhjendus
  5. Toote nimi või kood
  6. Kogus
  7. Paki number
  8. Ostja poolt lisatud probleemi kirjeldus, pilt(pildid) ja ettepanekud olukorra lahendamiseks

Eriarvamused reklamatsiooni põhjendatuses

Juhul kui Pooled ei jõua reklamatsiooni põhjendatuse või lahendamise viisi suhtes kokkuleppele, tellitakse arvamus Poolte poolt ühiselt valitud sõltumatult eksperdilt. Ekspertiisi kulud jagatakse Poolte vahel võrdselt, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

Reklamatsiooni lahendamise viisid

Garantiitähtaja jooksul garantiijuhtumi ilmnemise korral või muul juhul põhjendatud reklamatsiooni esitamise korral tulenevalt Toote lepingutingimustele    mittevastavusest, mille eest Müüja vastutab:

· Müüja, vastavalt oma äranägemisele, kas kõrvaldab omal kulul Tootel esinevad puudused, asendab Toote defektse(d) osa(d) või tarnib puuduoleva(d) osa(d). Kui Toote parandamine on Müüja hinnangul ebamõistlik, on Müüjal õigus Toote parandamise asemel Toode asendada. Kui Müüja asendab Toote või selle osa, on Ostja kohustatud puudustega Toote või selle osa Müüjale tagastama.

· Erijuhtudel võivad Pooled kokku leppida, et puudused likvideerib Ostja. Sel juhul peab Ostja eelnevalt esitama Müüjale puuduste likvideerimisega seotud kulutuste kalkulatsiooni. Kui Müüja annab kalkulatsioonile oma nõusoleku, peab Ostja pärast kulutuste tegemist esitama Müüjale kuludokumendid ja muu dokumentatsiooni kokkulepitud kulutuste kandmise kohta. Õigustatud kulutusteks loetakse üksnes otseselt puuduste kõrvaldamiseks kantud kulutusi, millega on tagatud puuduste likvideerimine kõige tõhusamal ja mõistlikumal viisil ning mis on Müüjaga eelnevalt kooskõlastatud.

· Poolte kokkuleppel võib puuduse kõrvaldamine või heastamine toimuda ka muul viisil.

Transpordikulud

Garantiist tulenevate õiguste kasutamisega või muul juhul põhjendatud reklamatsiooni esitamisega kaasnevad Toote või selle osa(de) transpordikulud hüvitab Müüja, välja arvatud juhul, kui selgub (mh alles hiljem), et tegemist ei ole garantiijuhtumiga, reklamatsioon osutub põhjendamatuks või kui Toote või selle osa(de) transport osutub Ostjast tulenevatel asjaoludel asjatuks.